Leader pristup

LEADER - „Links between actions for the development of the rural economy" („Veze između akcija u ruralnom razvoju“) predstavlja Inicijativu Europske Zajednice za mobiliziranje i provedbu ruralnog razvoja u ruralnim zajednicama kroz lokalna javno-privatna partnerstva („Lokalne akcijske grupe"). Namjera mu je pomoći ljudima, udrugama, poduzećima i ostalim potencijalnim čimbenicima u ruralnim područjima da razmotre potencijal svojeg područja te potaknu provedbu integriranih, kvalitetnih i originalnih strategija održivog razvoja. U okvirima Republike Hrvatske kao zemlje pred-pristupnice Europske Unije, LEADER je uklopljen u IPARD program pod mjerom 202.: Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja. Važnost LEADER metode u kontekstu lokalne razvojne strategije prepoznata je diljem Europe, gdje postoji puno primjera koji pokazuju kako se lokalne razvojne strategije mogu razvijati pomoću LEADER financiranja, te kako one mogu pozitivno utjecati na sveukupni gospodarski razvoj

LEADER se prvi put počeo provoditi 1991. i evoluirao je tijekom vremena, zajedno sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom. Postao je integralni dio politike ruralnog razvoja, ohrabrujući sudjelovanje na lokalnoj razini u osmišljavanju i provedbi strategija održivog razvoja. Donio je ruralnim zajednicama EU alate za aktivno uključivanje u kreiranje vlastite budućnosti te je dao dobre rezultate u različitim situacijama i područjima, pridonijevši prilagođavanju ruralnih politika specifičnostima ruralnih prostora. Suradnjom LAG-ova pokrenuto je gotovo tisuću lokalnih i više od tristo prekograničnih projekata. 

U sadašnjem programskom razdoblju EU (2007.-2013.) LEADER više nije poseban pristup, već dio zajedničke politike koja se provodi nacionalnim/regionalnim Programima ruralnog razvoja. To otvara nove mogućnosti za šire prihvaćanje pristupa LEADER te za širi raspon aktivnosti u ruralnim krajevima. LEADER ohrabruje ruralne krajeve na istraživanje novih načina promišljanja i djelovanja kako bi postali i ostali konkurentni, najbolje iskoristili svoje resurse i prebrodili izazove, npr. starenje stanovništva, niska razina pružanja usluga ili nemogućnost zapošljavanja. Radi se o holističkom pristupu rješavanja ruralnih problema. Prepoznaje se da ruralni razvoj nije samo selo i poljoprivreda - pored konkurentnosti u proizvodnji hrane, treba očuvati okoliš i kreirati mogućnosti za zapošljavanje lokalnog stanovništva. Za to su potrebne specifične vještine, odgovarajuće tehnologije i usluge, kako bi se kreirale mjere prema stvarnim potrebama određenog kraja. 

Pristup LEADER omogućava promišljanje i rješavanje razvojnih problema kroz nove oblike partnerstva i povezivanje aktivnosti. LEADER ohrabruje socio-ekonomske aktere da rade zajedno, proizvode dobra i pružaju usluge koje generiraju dodane vrijednosti u razvoju lokalnog područja. Pristup baziran na specifičnosti prostora i na pristupu „odozdo“, uključujući lokalnu zajednicu i prepoznavanje vrijednosti lokalnih resursa, pokazao se kao nov način stvaranja mogućnosti zapošljavanja i poticanja razvoja poduzetništva u ruralnim krajevima. 

Načela pristupa LEADER: 

 • Pristup temeljen na osobitostima područja - Pristup na temelju područja obuhvaća mali, socijalno povezan teritorij koji je često okarakteriziran zajedničkim tradicijama, domaćim identitetom, osjećajem pripadnosti ili zajedničkim potrebama i očekivanjima. Takvo područje predstavlja ciljno područje za implementaciju ruralnih mjera, a postojanje takvih područja omogućava održivi razvoj u smislu lakšeg prepoznavanja lokalnih snaga i slabosti, prijetnji i prilika, endogenih potencijala, te identifikaciju važnijih uskih grla
 • Pristup odozdo prema gore („bottom-up pristup“) – Od sedam elemenata LEADER-a najosobitiji je bottom-up pristup. Bottom-up pristup znači da lokalni čimbenici sudjeluju u donošenju odluka vezanih za strategiju i selekcioniranje prioriteta koji bi se trebali provesti u njihovom lokalnom području.
 • Razvoj lokalnih partnerstava u pristupima i djelovanju (Lokalne akcijske grupe) - Uspostavljanje lokalnog partnerstava, znanog kao „Lokalna Akcijska Grupa“ (LAG), izvorna je i važna značajka LEADER programa. LAG ima zadatak identificirati i implementirati lokalnu razvojnu strategiju, donositi odluke vezane za alokaciju svojih financijski izvora te njihovo upravljanje
 • Inovativni pristup - tradicija je svakako temelj održivog ruralnog razvoja, ali su inovacije nužne kako bi se tradicionalne vrijednosti predstavile na nov i tržišno konkurentan način. LEADER može imati važnu ulogu u stimuliranju novih inovativnih pristupa razvoju ruralnih područja. Velika sloboda i fleksibilnost LAG-ova u donošenju odluka o aktivnostima koje žele podržati potiču inovaciju.
 • Umrežavanje i suradnja - povezivanje, sinergijsko djelovanje u razvojnim procesima, razmjena znanja i iskustava, u današnjoj modernoj Europi, pa tako i u Hrvatskoj od ključne su važnosti. 
 • Integralni pristup - LEADER nije sektorski razvojni program, međutim lokalna razvojna strategija mora imati multi-sektorsku podlogu, odnosno integrirati aktivnosti nekoliko sektora. Aktivnosti i projekti sadržani u lokalnoj strategiji trebaju biti povezani i koordinirani u usklađenu cjelinu. Integracija se može odnositi na aktivnosti provedene u jednom sektoru, na sve programske aktivnosti ili specifične grupe aktivnosti, ili najvažnije od svega, može se odnositi na veze između različitih ekonomskih, društvenih, kulturnih, prirodnih čimbenika i sektora. 
 • Umrežavanje i suradnja - Umrežavanje uključuje razmjenu dostignuća, iskustava i know-how između LEADER grupa, ruralnih područja, vlasti i organizacija uključenih u ruralni razvoj unutar EU, neovisno o tome da li su direktni LEADER korisnici. Ono se također odnosi na transfer dobre prakse, diseminaciju inovativnosti i razvijanje na temelju znanja stečenog na lokalnom ruralnom razvoju. Suradnja ide dalje od samog umrežavanja. Ona uključuje Lokalne Akcijske Grupe koje provode zajednički projekt sa drugom LEADER grupom, ili sa grupom koja ima sličan pristup u drugoj regiji, državi članici, ili čak u nekoj trećoj zemlji. 

Za uvođenje i provedbu LEADER programa u Hrvatskoj zaduženo je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, unutar kojeg djeluje IPARD Agencija kao njezino provedbeno tijelo nadležno za slijedeće vrste aktivnosti u pogledu njegove provedbe: 

 • objavljivanje poziva na nadmetanje u okviru kojeg se LAG-ovi mogu prijaviti za odobrenje, 
 • konačni odabir LAG-ova na temelju predizbora koji vrši Ocjenjivački odbor, 
 • dobrenje njihovih lokalnih razvojnih strategija na temelju prepoznatog i objektivnog kriterija, 
 • raspodjela proračuna za odabrane LAG-ove, 
 • procjena prihvatljivosti i odobrenje projekata u okviru lokalnih razvojnih strategija, 
 • funkcija kontrole (administrativna i na licu mjesta), 
 • plaćanja krajnjim korisnicima na temelju pregledanih i odobrenih zahtjeva za plaćanje. 

Odobreni LAG-ovi nakon sklapanja ugovora s IPARD agencijom dobiti će mogućnost sufinanciranja prihvatljivih troškova unutar tri podmjere: 

 • Podmjera 1: Stjecanje vještina, animiranje stanovnika LAG teritorija; 
 • Podmjera 2: Provedba lokalnih strategija razvoja; 
 • Podmjera 3: Projekti suradnje.